Karta pobytu – jakie dokumenty są potrzebne?

Zatrudnienie cudzoziemca może wiązać się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Karta pobytu – jakie dokumenty są potrzebne? Karta pobytu to dokument, który potwierdza prawo cudzoziemca do legalnego pobytu na terytorium Polski. Jest to niezbędny dokument dla osób planujących dłuższy pobyt w kraju nad Wisłą, a także tych, którzy chcą podjąć legalną pracę. W tym artykule omówimy, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania karty pobytu, kiedy można ją otrzymać oraz jakie korzyści z niej wynikają.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania karty pobytu?

Aby uzyskać kartę pobytu, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz dostarczyć zestaw wymaganych dokumentów. Oto podstawowe dokumenty na kartę pobytu, które są zazwyczaj potrzebne:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały – wypełniony formularz dostępny na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
 • Fotografia – aktualna fotografia zgodna z wymogami paszportowymi.
 • Dokument podróży (paszport) – oryginał i kopia wszystkich wypełnionych stron paszportu.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – dowód wpłaty wymaganej opłaty za złożenie wniosku.
 • Dokumenty potwierdzające cel i warunki pobytu – mogą to być m.in. umowa o pracę, zaświadczenie o przyjęciu na studia, akt małżeństwa (w przypadku łączenia rodzin).
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego – np. polisa ubezpieczeniowa.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych – np. wyciągi bankowe, zaświadczenie o zarobkach.

Warto zaznaczyć, że w zależności od rodzaju wnioskowanej karty pobytu (czasowa, stała, rezydenta długoterminowego UE) mogą być wymagane dodatkowe dokumenty.

Kiedy można otrzymać kartę pobytu?

Kartę pobytu można otrzymać w różnych okolicznościach, m.in.:

 • Praca – cudzoziemiec, który znalazł zatrudnienie w Polsce, może ubiegać się o kartę pobytu na podstawie umowy o pracę.
 • Studia – osoby przyjęte na studia wyższe w Polsce mogą ubiegać się o kartę pobytu na czas trwania studiów.
 • Łączenie rodzin – członkowie rodzin cudzoziemców przebywających w Polsce mogą ubiegać się o kartę pobytu w celu dołączenia do swoich bliskich.
 • Działalność gospodarcza – cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mogą ubiegać się o kartę pobytu.
 • Inne przypadki – np. wykonywanie pracy wymagającej wysokich kwalifikacji, posiadanie Karty Polaka, status uchodźcy.

Co daje karta pobytu?

Karta pobytu jest dowodem legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Polski przez okres, na jaki została wydana. Uprawnia do legalnej pracy w Polsce, o ile zostały spełnione odpowiednie warunki dotyczące zatrudnienia. Posiadacz karty pobytu może swobodnie podróżować w ramach strefy Schengen przez okres do 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Cudzoziemcy posiadający kartę pobytu mają prawo do korzystania z polskiego systemu opieki zdrowotnej, edukacji oraz innych usług publicznych na równi z obywatelami Polski.

Kiedy karta pobytu jest potrzebna, aby podjąć pracę?

Karta pobytu jest niezbędna dla cudzoziemców chcących podjąć legalną pracę w Polsce. Oprócz karty pobytu cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę, chyba że jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie przepisów prawa. Karta pobytu i zezwolenie na pracę są dowodami na legalność zatrudnienia cudzoziemca.

Kto nie potrzebuje karty pobytu i może pracować?

W Polsce istnieją pewne grupy cudzoziemców, które nie potrzebują karty pobytu i mogą legalnie pracować bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń. Poniżej przedstawiamy te grupy oraz okoliczności, w których cudzoziemcy mogą pracować bez karty pobytu:

Obywatele Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Obywatele krajów UE i EOG oraz ich rodziny mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskiwania karty pobytu lub zezwolenia na pracę. Do państw EOG należą kraje UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Szwajcaria, mimo że nie jest członkiem UE ani EOG, również znajduje się w tej grupie na podstawie umów dwustronnych.

Posiadacze Karty Polaka

Osoby posiadające Kartę Polaka, czyli dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskiwania karty pobytu oraz zezwolenia na pracę.

Studenci i absolwenci polskich uczelni

Cudzoziemcy, którzy studiują w Polsce na studiach stacjonarnych lub ukończyli polską uczelnię, mogą pracować bez zezwolenia na pracę. Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących studentami studiów stacjonarnych odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwenci polskich uczelni mają prawo do pracy bez żadnych ograniczeń.

Uchodźcy i osoby z ochroną uzupełniającą

Cudzoziemcy, którym przyznano status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

Osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE

Cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały lub status rezydenta długoterminowego UE, mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Członkowie rodzin obywateli polskich

Cudzoziemcy będący małżonkami obywateli polskich lub rodzicami niepełnoletnich obywateli polskich, mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, pod warunkiem że posiadają ważny dokument pobytowy.

Naukowcy i nauczyciele akademiccy

Naukowcy i nauczyciele akademiccy, którzy przyjeżdżają do Polski w celu prowadzenia badań naukowych lub działalności dydaktycznej na polskich uczelniach, mogą pracować bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Pracownicy delegowani przez pracodawcę zagranicznego

Cudzoziemcy delegowani do Polski przez pracodawcę zagranicznego na okres do 90 dni w ciągu 180 dni mogą pracować bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Jednakże delegowanie musi być związane z określonymi rodzajami działalności, takimi jak prace instalacyjne, serwisowe czy szkolenia.

Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę sezonową

Cudzoziemcy mogą wykonywać prace sezonowe (np. w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce) bez konieczności uzyskiwania karty pobytu, ale muszą posiadać zezwolenie na pracę sezonową.

Karta pobytu dla cudzoziemca – podsumowanie

Karta pobytu w Polsce to kluczowy dokument dla cudzoziemców planujących dłuższy pobyt i podjęcie pracy w Polsce. Proces jej uzyskania wymaga złożenia odpowiedniego wniosku i dostarczenia zestawu dokumentów potwierdzających cel i warunki pobytu. Karta pobytu nie tylko legalizuje pobyt cudzoziemca, ale także uprawnia do legalnej pracy, podróżowania w ramach strefy Schengen oraz korzystania z polskiego systemu opieki zdrowotnej i edukacji. Legalizacja cudzoziemców jest procesem złożonym i poszczególne przypadki mogą się różnić między sobą, dlatego profesjonalne biuro pośrednictwa pracy tymczasowej pomaga załatwić wszystkie formalności zgodnie z obowiązującym prawem.

Umów rozmowę

Potrzebujesz sprawdzonych pracowników? Skontaktuj się z nami, aby umówić bezpłatną konsultację. Dowiedz się, jak możemy wesprzeć Twój biznes poprzez usługi leasingu pracowników.

Wypełnij formularz, a nasi specjaliści przedstawią Ci spersonalizowane rozwiązania.